Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

Historia szkoły

KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

            Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka znajduje się we wsi Łapsze Niżne w samym sercu Polskiego Spisza. Historia naszej szkoły jest bogata i długa. Jej korzenie sięgają XVII w., a jej powołanie, odnotowane w kronikach parafialnych, zawdzięczają łapszanie administratorom łapszańskiego kościoła – Bożogrobcom. Do 1904 r. szkoła mieściła się na „plebanii”, od 1904 r. w świeckim budynku – w tzw. dziś „starej szkole” k. kościoła, zaś od 1999 r. w nowym budynku, w którym to powstało też w myśl ówczesnej reformy gimnazjum. Dyrektorem szkoły podstawowej był wtedy mgr Julian Kowalczyk, a dyrektorem gimnazjum  mgr Paweł Dziuban. Łapszańska szkoła  stała się miejscem nauki uczniów z 7 miejscowości Spisza: Trybsza, Łapszanki, Łapsz Wyżnych i Łapsz Niżnych, Niedzicy i Kacwina. Mimo, że szkoła została oddana do użytkowania, wciąż trwały prace wykończeniowe przy nowym budynku oraz jego wyposażanie. Z początkiem września 1999 roku uruchomiono mini pracownię komputerową (7 stanowisk komputerowych). W 2000 roku gimnazjum zostało zakwalifikowane do Programu Socrates, nawiązując współpracę ze szkołami austriackimi i norweskimi. Największym osiągnięciem inwestycyjnym szkoły w tym okresie było oddanie do użytku we wrześniu 2003 sali gimnastycznej o wymiarach 36 x 18 metrów. Sukcesem było też zorganizowanie mini Pracowni Internetowej z dostępem do Internetu dla uczniów w bibliotece szkolnej. Te i wiele innych działań udało się zrealizować dzięki pomocy Rady Rodziców. Działające przy gimnazjum Koło Regionalne odnosiło sukcesy na licznych konkursach, szkoła uczestniczyła w programie Sokrates Comenius, otrzymała „Certyfikat za Wychowanie” i certyfikat „Bezpieczna szkoła”. Szkoła podstawowa realizowała projekt "Pilotaż sukcesem zmian",  szkoły zdobywały laury w konkursie „Bliższe ojczyzny”. Jesienią roku 2006 Dyrektor gimnazjum mgr Paweł Dziuban został wójtem Gminy Łapsze Niżne, a jego miejsce w kierowaniu szkołą objął do końca roku szkolnego mgr Roman Butas. Od nowego roku szkolnego 2007/2008 nowym Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Elżbieta Horoba i pełni te obowiązki przez trzy kolejne lata do końca roku szkolnego 2009/2010. Od 1 września roku 2010 jej obowiązki przejmuje mgr inż. Mariusz Wojtas, który po utworzeniu Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych z dniem 1 kwietnia 2012 roku zostaje dyrektorem nowej jednostki.

Uczniami obecnej szkoły od 1 września w myśl obecnej reformy oświaty, działającej już jako Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka są uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjum. Kadrę nauczycieli tworzy 32 nauczycieli. Obsługę szkoły stanowi 10 osób, w tym: pracownik obsługi administracyjnej, osoby sprzątające, konserwator i dwie osoby zatrudnione jako opieka autobusowa w czasie dowozu uczniów do szkoły. 

Szkoła posiada bogatą i dającą wiele możliwości bazę dydaktyczną, którą tworzą klasopracownie, większość z nich wyposażonych jest w sprzęt multimedialny. Mamy bibliotekę, salę gimnastyczną (dużą i małą), boisko trawiaste, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, siłownię, 2 pracownie komputerowe, pracownię internetową w czytelni, świetlicę szkolną, radiowęzeł, sklepik szkolny, szatnie, portiernię, sekretariat, zaplecze sanitarne, stołówkę i kuchnię szkolną.

Powstały zespół na bazie doświadczeń i osiągnięć obydwu szkół, dba o wszechstronny rozwój naszych uczniów, realizuje cele i zadania oparte na poszanowaniu wartości rodzinnych i tradycji, rozbudzaniu zainteresowań, dbałości o bezpieczeństwo i tolerancję każdego człowieka, a przekazując wiedzę stawia uczniom wysokie wymagania. Szkołę tworzy dziś zgrany i ambitny zespół nauczycieli.

 W szkole wychowanie i kształcenie mają stanowić integralną całość, a punktem wyjścia staje się uczeń i jego potrzeby rozwojowe. W trosce o przeciwdziałanie zagrożeniom nasza szkoła podejmuje wiele różnorodnych zadań profilaktycznych, zgodnie z Programem Profilaktyki oraz Programem Wychowawczym Szkoły. W realizację zaangażowani są przede wszystkim wychowawcy klas, pedagog szkolny i dyrektor, jak również pozostali nauczyciele pod kierunkiem Zespołu ds. Profilaktyki i Zespołu Wychowawców. Działają też zespoły nauczycieli: wychowawców, humanistów, matematyków i przyrodników, nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego. Ich zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniem, analiza wyników nauczania i niepowodzeń szkolnych oraz wykorzystanie wniosków wynikających   z działalności zespołów do planowania pracy szkoły.

Uczniowie chętnie uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych osiągając w nich niejednokrotnie znaczne sukcesy mamy np. kilku finalistów szczebla wojewódzkiego. Odbyło się wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Nauczyciele prowadzą wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. W trosce o zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, są zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce i zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne. Efektem takich form zajęć jest lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu, a tym samym do dalszej drogi kształcenia.

Na terenie szkoły organizowanych jest wiele ciekawych imprez kulturalnych jak na przykład: Dzień Teatru, Dzień Zdrowia i Dzień Wiosny oraz okolicznościowe akademie. Dbamy o naszą edukację ekologiczną, zdrowotną i szczególnie o regionalną. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych np. „Szlachetna paczka” czy „Pola Nadziei” oraz akcjach ekologicznych np. „Sprzątanie Świata”. Piękno regionu sprzyja zainteresowaniu młodzieży turystyką. Organizujemy wiele ciekawych wycieczek – zwiedziliśmy prawie całą Polskę od Gdańska po Kraków, i od Sudetów po Bieszczady. Prowadzone są lekcje historii w zabytkowych obiektach na terenie Spisza. Troszcząc się o właściwy stosunek młodzieży do przyrody i środowiska, szkoła współpracuje z pobliskim Pienińskim Parkiem Narodowym, a uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Parku.

Młodzież naszej szkoły samodzielnie prowadzi Sklepik Uczniowski, radiowęzeł, wydaje gazetkę szkolną, redaguje kronikę szkolną i archiwum prasowe. Aktywnie działa Samorząd Szkolny (w obu szkołach oddzielnie). Dbając o wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczej nawiązaliśmy i utrzymujemy stałą współpracę z wieloma instytucjami działającymi w środowisku lokalnym np. Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją, Lasami Państwowymi, Kościołem, Służbą Zdrowia, Muzeum - Zespołem Zamkowym w Niedzicy czy Urzędem Gminy i Zespołem Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica.

Duży wkład w życie szkoły wnoszą Rady Rodziców (działające w obu szkołach oddzielnie). Podejmują one decyzje związane z planowaniem wydatków, opiniuje dokumenty związane z działalnością szkoły. Bierze czynny udział w zebraniach, uroczystościach organizowanych w szkole, czy wycieczkach uczniów.

Na różnych etapach swojego rozwoju dzieci i młodzież stawiają sobie pytania o własną przyszłość i wybór drogi życiowej. Z tymi pytaniami młodzi nie powinni pozostawać sami. Ważne jest, aby pod wpływem wychowania szkolnego uczniowie uczyli się realizacji swoich celów poprzez rzetelną pracę i naukę. Działania naszej szkoły przekładają się na faktyczne sukcesy uczniów, nauczycieli i rodziców, świadczą o skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły, a także odpowiadają potrzebom środowiska. Szkoła pozytywnie wpływa na swoich uczniów i jest dla nich przyjazna. Wychowując i ucząc, pragniemy stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki do pracy i prawidłowego rozwoju, tak by byli przede wszystkim dobrymi ludźmi.

I mimo, że jesteśmy małą szkołą, daleko od wielkich miast, chcemy zdobywać aktywnie wiedzę i poznawać świat. 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 16 wydarzeń w tym miesiącu

edupolis | Gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko zostanie wykorzystane  seksualnie przez jednego z rodziców? Wyjaśnia to prawniczka z Fundacji Dajemy  Dzieciom Siłę

Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Imieniny